Lidt historie og fakta

Tekst fra:

Frederiksbjerg Øst Århus, Magistratens 2.afdeling 1979

Hans Broges Gade er anlagt og navngivet i 1901. Gaden er opkaldt efter købmand og byrådsmedlem Hans Broge (1822-1908). Hans Broges Gade er bevidst anlagt med en svag krumning. En af grundideerne i stadsingeniør Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplan er netop krumme gadeforløb.

Ambt og Kampmann argumenterer imod kedsommelighed og ensformighed i tidens bybygning ved at kræve mangfoldighed og afveksling.

“Ønskeligt er det jo, om man kunne få noget af det livlige Billede frem, som Gaderne i gamle Bydele frembyde netop på Grund af de Uregelmæssigheder, som Krumninger i Gadelinierne, forskellig Højde i Bygningerne, Gavlpartier og Fremspring i Facaderne, som Karnapper, fritstillede Trapper o.desl. frembringe.”

Paradoksalt nok fremstår Hans Broges Gade idag som den mest harmoniske gade i Aarhus, netop i kraft af den ikke er blevet brudt af nedrivning og opførsel af andre tiders byggestil.

 

Hovedparten af de her citerede elementer findes i dag i Hans Broges Gade.

Bebyggelsen, som med undtagelse af den nyere bebyggelse ud mod Marselis Boulevard er opført mellem 1900 0g 1910, består af velproportionerede og sammenhængende 4 1/2 etages ejendomme. Karnapper er et karakteristisk træk på de fleste bygninger, ligesom gavlkviste, hjørnetårne og spir ofte forekommer. Også mange fine udsmykningsdetaljer er kendetegnende for bebyggelsen, der generelt repræsenterer gode håndværksmæssige løsninger.

Når man fra Syd bevæger sig ind i gaden, er den i planlægningen tilsigtede oplevelsesmæssige effekt tydeligt mærkbar og planens ide understreges af karnapfacadernes reliefvirkning. I begyndelsen begrænses udsynet af den krumme facadelinie, mens en bevægelse nordpå gennem gaden gradvist åbner for nye oplevelser, f.eks. under passagen af Tietgens Plads, indtil gaden som en effektfuld finale munder ud i den harmoniske Sct. Pauls Kirkeplads.

Går man den modsatte vej, så vil man idag mere opleve byen åbne sig op mod skoven og bugten, og gaden som et link mellem byen og naturen.