Fredeliggørelse af Frederiksbjerg

Posted on Posted in Nyhed

Aarhus Kommune og Frederiksbjerg & Langenæs Fællesråd afholdt 6 møder med beboerne i kvarteret. Alle møderne var velbesøgte og ønskerne mange. Fredeliggørelsen er en realisering af Mobilitetsplanens vision om at fredeliggøre midtbyen og Frederiksbjerg – og prioritere fodgængere og cyklister.

Formålet er tredelt:
• Fredeliggøre lokalområder på Frederiksbjerg for gennemkørende trafik
• Skabe bedre parkeringsmuligheder for bl.a. cykler og biler, hvor det efterspørges i lokalområder
• Forbedre mulighederne for at bruge gaderum til leg og ophold – og skabe mere grønt og træer i gaderne

Fokus er på ‘trafikal fredeliggørelse’, dvs. primært i lokalveje og ‘beboergader’ som er de mindre gader uden gennemgående trafik. Ensretninger af gader vil bl.a. blive benyttet som metode for at mindske gennemkørende trafik og kunne give mulighed for at indsnævre vejarealet og dermed etablere mere grønt, bedre opholdspladser eller bedre parkeringsforhold for cykler og biler. Inddragelses- og udviklingsprocessen fokuserer også på, hvordan vi kan få etableret nye arealer i gaderne, der bibringer gaderne nye funktioner og værdier i form af bl.a. grønt/træer, nye affaldsbeholdere, cykel- eller bilparkering samt borde/bænke, bl.a. ved at etablere såkaldte ‘hundeører’ ved gadehjørner inden for 10 meters parkeringsgrænsen, så den strækning op mod hjørnerne også udnyttes. Men evt. også ved at inddrage nye arealer af gaden langs selve gadeforløbet.

Udviklingsprocessen og det senere gravearbejde koordineres så vidt muligt med Affald/Varmes nedgravning af nye affaldscontainere i gaderne på Frederiksbjerg, idet der er identificeret et behov mht. at give nogle affaldsøer flere typer containere men også etablere nye affaldsøer for at øge serviceniveauet. Kommunen går sandsynligvis i gang med at grave containere ned i første halvdel 2019 – derfor skal lokale prioriteringer afklares ultimo 2018/primo 2019 med beboerne på Frederiksbjerg, så synergien kan udnyttes og vi kan få ‘mere fredeliggørelse for pengene’.

Der er afsat flere mio. kr. til fredeliggørelsen på Frederiksbjerg og derudover ressourcer til at nedgrave affaldsbeholdere med tilhørende plads til opholdszoner og grønne arealer. Planen er at afholde 6 lokale workshops i november, idet Frederiksbjerg er blevet inddelt i 6 delområder, så man som beboer kan engagere sig i de gader, der ligger tæt på hvor man bor, bruge sin lokalviden og samtidig deltage i flere workshops, hvis man har lyst. Processen følges op af en opsamlingsworkshop på Frederiksbjerg Skole, Ingerslevs Boulevard, 29 januar, 17:00-19:00, for hele Frederiksbjerg, hvor der skabes et overblik over de forslag og planer, som Aarhus Kommune ser som realistiske at gennemføre efter input fra de 6 workshops.

Parallelt med denne fredeliggørelsesproces er det samtidig Kommunens plan af implementere beboerparkering på hele Frederiksbjerg, hvilket ifølge erfaringer gerne skulle udløse 10-20% flere parkeringspladser til beboere. Det gøres bl.a. via skærpede parkeringsregler for bilister, som ikke bor i kvarteret.

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *