Aarhus grøn og trafiksikker 2

Posted on Posted in Århus kommune

7.juli 2015.

Kære Kristian Würtz og Claus Pedersen.

Jeg har gennem Aarhus Kommunes udtalelser og skrivelser forstået, at trafikken fra nord til den sydlige bydel, ønskes fjernet eller kraftigt reduceret for at skabe en samhørighed mellem midtby og havn, ved samtidig at reducerer vejarealet.

Jeg formoder, at det specielt gælder den type af trafik, som disse omtalte transporter består af, og som skulle foregå via Ringgaden?

Jeg aflæser jeres skrivelse og konkluderer følgende:

“Som tidligere nævnt har vi vendt problemstillingen med store og tunge lastbiler gennem den centrale midtby med Vognmandsforeningen, og de var enige i, at det ikke er hensigtsmæssigt.” 

Konklusion: Kommunen har ingen indflydelse på trafikkens veje og udvikling men det ligger hos Vognmandsforeningen at beslutte?

“Til orientering blev sagen sendt til Færdselsmøde, hvor Østjyllands Politi skulle godkende projektet, for at skiltet kunne sættes op. Desværre er Østjyllands Politi bekymret for trafikken og kunne ikke godkende projektet på det foreliggende grundlag. Der var et ønske om et mere detaljeret og konkret grundlag at vurdere sagen på, herunder hvilken alternativ rute der ønskes benyttet, hvordan dette sikres, og hvilke konsekvenser det har.” 

Konklusion: Østjyllands Politi ser ikke nogen problemer eller fare ved at tillade denne type tung trafik, gennem midtbyen og foreslår ingen alternativ rute?

“Vi har nu besluttet at gennemføre en konkret undersøgelse af den tunge transport i området omkring Bruuns Gade/Jægergårdsgade hos. Når denne undersøgelse foreligger, vil vi have den nødvendige detaljerede information, som der kan træffes beslutning på baggrund af.”  

Konklusion: Dette kunne opfattes som en forhalingsproces i stedet for at handle på et problem som er synligt for alle der har deres gang i området.

Hvordan ser det ud med tidsplanen for undersøgelsen og hvornår vil der kunne træffes beslutning? Vil kommunen lave en midlertidig løsning f.eks. ved at sørge for en bedre rute til den massive tunge transport, i stedet for at sende den tværs gennem midtby mens man venter på en rapport og beslutning?

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune har været bekendt med denne trafik siden oktober 2014. Hvis Østjyllands Politi og Aarhus Kommunen ikke mener at det er nødvendigt for denne type trafik at benytte Ringgaden, så findes der et oplagt alternativ.

Ved Europaplads drejes til venstre af Mindet til Sydhavnsgade, en væsentlig kortere og meget mere sikker rute med minimal trafik og kun 2 lyskryds før mål. Denne rute passerer kun sporadisk industri, parkeringpladser og ingen beboer, men masser af vejbredde og cykelstier.

De sidste års strækning via Banegårdspladsen og M. P. Bruuns Gade er væsentligt længere, har 8 lyskryds, mange cyklister, ingen cykelstier på store dele af strækningen, hele strækningen går igennem boligområder og allervigtigst masser af levende mennesker i gaderne der elsker deres by og ikke ønsker forurening og støj.

Østjyllands Politis rolle opleves ikke som værende på samme side som byens borgere eller deres ansvar bevist. Indtil nu har der kun været materielle skader.

Jeg har svært ved at tro at kommunen ønsker at handle i modstrid, men vil Aarhus Kommune stå for at være en grøn og trafiksikker by ?

Transport rute

Med venlig hilsen

Erik Zappon

 

 

Center for Byens Anvendelse Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

12. august 2015

Henvendelse om uønsket tung trafik gennem midtbyen

Kære Erik Zappon

Tak for din henvendelse, hvori du kommenterer det brev, vi sendte dig den 3. juli, vedrørende uønsket tung trafik gennem midtbyen.

Center for Byens Anvendelse har endnu engang haft kontakt til Østjyllands Politi omkring sagen og de er blevet præsenteret for dit materiale: Vi har modtaget følgende svar:

”I forbindelse med de opståede problemer jf. fremsendte mail, med en del utilsigtet tung trafik gennem Aarhus by fra Aarhus Ø til den sydlige havn, kan politiet acceptere og således godkende, at der som forsøgsskiltning i en ikke nærmere fastsat periode, men i sammenhæng med den igangværende undersøgelse af trafikafviklingen i midtbyen, skiltes relevante steder med tavle C 23,1 ”Lastbil forbudt” med undertavle UC 20,1 ”Gælder kun gennemkørsel”, således den tunge trafik ledes på Ringgade/vej systemet frem til Aarhus syd.”

Det er således med glæde, at vi kan orientere om at der nu er givet tilladelse til etablering af et gennemkørselsforbud for lastbiler, som forsøgsordning i en ikke nærmere fastsat periode. Derved bliver det muligt at bryde den uønskede rute (i din henvendelse markeret med rødt), så trafikken i stedet ledes ad de større veje, Ringvejen og Ringgaden. Center for Byens Anvendelse etablerer et sådant forbud på M. P. Bruuns Gade, på strækningen mellem Banegårdspladsen og Jægergårdsgade. Samtidig vil der ske orientering af vognmandsforeningerne vedrørende de ændrede forhold. Ændringen kan forventes gennemført indenfor en måned.

Indsatsen om gennemførelse af en undersøgelse af den tunge transport i området omkring M.P. Bruuns Gade og Jægergårdsgade fortsætter sideløbende gennemkør- selsforbuddet. Samtidig vil der være en inddragelse af problematikken i den langsigtede planlægning i arbejdet med ’Trafik- og Mobilitetsplanen for Midtbyen’.

Der tages således hånd om problematikken på både kort og lang sigt, og vi håber at du i nær fremtid vil mærke en bedring.

Claus Pedersen

Chef for Byens Anvendelse

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Rådhuset

Postboks 36, 8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 44 00 E-mail:

byensanvendelse@aarhus.dk Direkte e-mail: tifre@aarhus.dk www.aarhus.dk

Sag: 15/019415-5

Sagsbehandler: Tina Fredsted

 

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon